ឯកសារ​ជំនួយស្មារតី​សម្រាប់​មធ្យមសិក្សា

UnderstandingclimatechangeReferencequidebook.jpg

 

នាយកដ្ឋាន​ដ្ឋា​ន​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមាន​ការសហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​អង្គការ​ភ្លែ​ន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា បាន​ផលិត​សៀវភៅ​ជំនួយស្មារតី​ផ្នែក​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា។

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា គឺជា​ស្ថាប័នរដ្ឋ​សំខាន់​ចូលរួម​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​អប់រំ និង​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដោយ​ផ្អែកលើ​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ផ្លូវការ និង​ក្រៅផ្លូវការ។ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​កំពុង​រៀបចំ​ផែនការ​អប់រំ​បរិស្ថាន និង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ទៅក្នុង​កម្មវិធី​ជំនាញ​ជីវិត តាមរយៈ​ការបញ្ចូល​ឧបករណ៍​រៀនសូត្រ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​ការរៀបចំ​ស្រាវជ្រាវ​វិជ្ជាជីវៈ និង​បណ្តុះបណ្តាល​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។បណ្ណាល័យឯកសារ

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

សំណួរខ្លីៗ

The CCCA is implemented by the National Council for Sustainable Development and support by these partners

Cambodia Climate Change Alliance